TintoreriaOnLine

Publicitat

Butlletí

Condicions d'us

1 - Objecte

Aquestes condicions generals de compravenda, regulen la compravenda on line dels serveis oferts al públic per Innovació 2003 S.L (a partir d'ara Tintoreriaonline), mitjançant la nostra botiga virtual www.tintoreriaonline.com.

La cumplimentació i enviament d l'ordre de compra expresa la adhesió plena i sense reserves a totes i cadascuna de les Condicions Generals.

2 - Comandes

Les ordres de compra es faran mitjançant medis electrónics desde www.tintoreriaonline.com o bé telefonicament amb un dels nostres comercials en el 938054686, precisament amb l'utilització de medis técnics disposats a l'efecte, degudament cumplimentades i en particular, completant-se els espais en blanc i proporcionant-se totes i cadascuna de les dades sol·licitades com obligatories.

3 - Preus

Tota l'informació que apareix a la nostre botiga on line, correspon a serveis que realitza i distribueix Tintoreriaonline. No asumim la responsabilitat sobre qualsevol error tipogràfic o aritmètic que pugui constar a la nostre pàgina web.

En el moment de la recollida, si les peces no coincideixen amb l'ordre de compra, la diferència serà abonada a Tintoreriaonline.

4 - Pagament

El client es compromet a pagar en el moment que realitza la comanda, al preu inicial que figura a la Botiga OnLine per cadascun dels productes seleccionats, si afegiràn les tarifes corresponents a les despeses d'enviament pertinents. En qualsevol dels casos, aquestes tarifes seran comunicades previament al client abans de formalitzar la pròpia compra.

El ticket o comprovant de compra que correspon a la comanda de compra estarà disponible i es podrà visualitzar a la nostre web a la secció "El meu compte", "Les meves comandes".

El preu dels serveis es pagaràn exclusivament, i a elecció del client, per qualsevol dels medis següents:

I. Mitjançant targeta de crèdit. Aquest servei és el que considerem més apropiat per a que el Client realitzi la seva comanda. El servei de pagament mitjançant la seva targeta de crèdit es proporcionat directament pel Banc Popular. Tintoreriaonline exclou tota responsabilitat en relació amb la confidencialitat i seguretat de l'informació i dades proporcionades pel Client amb l'ocasió de pagament de les seves compres electròniques mitjançant targeta de crèdit, a la mesura de l'informació i dades no es trobin exclusivament sota el control de Tintoreriaonline.

II. Mitjançant transferencia bancària al número de compte 0075-0044-06-0604240372 del Banc Popular. En aquest cas, el Client haurà d'indicar el beneficiari (Tintoreriaonline) i al concepte el número de comanda asignat al realitzar la compra. Una vegada realitzat l'ingrès, s'haurà d'enviar el justificant per correu electrònic a la direcció info@tintoreriaonline.com o bé per fax al 938052603. En el cas de no rebre el justificant, no es realitzarà l'enviament fins no rebre la conformitat del nostre banc.

Els preus dels serveis oferts a www.tintoreriaonline.com no inclouen IVA.

6 - Entregues

I. Entrega del producte

Tintoreriaonline es compromet a entregar el producte en perfecte estat a la direcció que el Client indiqui en el formulari de la comanda, i que aquesta estigui compresa dins del Territori. Amb la finalitat d'optimitzar la entrega, agraïrem al Client que indiqui una direcció en la qual la comanda pugui ser entregada dins l'horari laboral habitual.

Horari: De dilluns a divendres de 10:00 a 14:00 i de 16:00 a 20:00.

Tintoreriaonline no serà en cap cas responsable, per errors causats en l'entrega, quan la direcció d'entrega introduïda pel Client en el formulari de la comanda no s'ajusti a la realitat, o no s'hagin introduït.

II. Plaç d'entrega

El plaç màxim fixat per les entregues és de deu (15) dies, encara que el plaç d'entrega habitual de Tintoreriaonline és de 48 hores excepte pells i catifes que s'indicarà una vegada rebuda la comanda.

L'entrega es considerarà efectuada a partir del moment en el qual el producte és a disposició del Client.

III. Dades d'entrega, Entregues no realitzades i extraviaments

En el precís instant que la mercaderia surt del magatzem de Tintoreriaonline, s'informarà al sistema a la secció "El meu compte", "Les meves comandes", del numero de tramesa i el número d'atenció al client de l'empresa de transports responsable de l'entrega, de manera que, en el cas que surgís alguna incidència en la entrega, el Client pot contactar per tal de resoldre-la.

Si en el moment de l'entrega el Client es troba ausent, el transportista deixarà un comprovant indicant com concertar una nova entrega.

Si passats 7 dies hàbils desprès de la sortida de magatzem de la comanda, no s'ha concertat l'entrega, el Client tindrà que posar-se en contacte amb Tintoreriaonline. En el supòsit de que el Client no actuï d'aquesta manera, passats 10 dies hàbils desde la sortida de magatzem de la comanda aquesta serà retornada als nostres magatzems i el Client tindrà que fer-se càrrec de les despeses, així com de les possibles despeses de gestió associades.

Si el motiu pel que no s'ha pogut realitzar l'entrega és l'extraviament de la mercaderia, el nostre transportista iniciarà una investigació. En aquests casos, els plaços de resposta dels nostres transportistes poden oscilar entre una i tres setmanes.

IV. Diligència en el lliurament

El Client tindrà que comprovar el bon estat del(s) servei(s) davant del transportista que, per compte de Tintoreriaonline, realitzi l'entrega del producte solicitat, indicant a l'albarà d'entrega qualsevol anomalía que es pugui detectar. Si, posteriorment, una vegada revisat el producte, el Client detectés qualsevol incidència o qualsevol desperfecte, aquest es compromet a comunicar-ho a Tintoreriaonline vía email en el menor plaç de temps possible i en un màxim de 7 dies hàbils des del lliurament.

7 - Retractació i devolució

Per tal de procedir a una reclamació s'ha de posar en contacte amb nosaltres via email o telèfon, i seguir el procediment que marcarà la seva persona responsable.

Tots els serveis contractats a Tintoreriaonline no conformes, es podran retornar i ser reemborsats, sempre que el Client comuniqui a Tintoreriaonline la disconformitat del servei, dins d'un plaç màxim de 10 dies hàbils contant des de la data de lliurament i que compleixin les següents condicions.

S'ha d'adjuntar una còpia de l'albarà d'entrega, a part dels productes retornats i el motiu de la devolució.


IniciInici

Cistella  

(buida)
Publicitat